Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Archiefinspectie

het-raz.jpg

Naast het beheren en toegankelijk maken van historische documenten heeft het Regionaal Archief Zutphen ook de wettelijke taak toezicht te houden op overheidsarchieven die nog niet zijn overgebracht. Overheidsinstanties zijn bovendien verplicht om na 20 jaar hun archieven over te brengen. Archieven die jonger zijn, vallen onder het toezicht van de gemeentearchivaris. Het toezicht wordt namens de gemeentearchivaris uitgevoerd door de gemeentelijk archiefinspecteur.

Toezicht

Dit betekent dat de archieven van de gemeenten Zutphen, Brummen en Lochem die zich nog op de gemeentehuizen bevinden worden geïnspecteerd door de gemeentelijk archiefinspecteur. Deze ziet erop toe dat de informatie in het archief volledig, betrouwbaar en raadpleegbaar is. Bovendien dient het (digitale) informatiebeheer op orde te zijn. Er is wet- en regelgeving die dit voorschrijft en de archiefinspecteur houdt toezicht op de naleving hiervan. Dit toezicht vindt over het algemeen plaats in de vorm van audits.

Overbrenging

Uiteindelijk is het de bedoeling dat het blijvend te bewaren archief wordt overgebracht naar het Regionaal Archief Zutphen waar het kosteloos door iedereen kan worden geraadpleegd. Wanneer de gemeenten archief overbrengen ziet de inspecteur erop toe dat dit in goede, geordende en toegankelijke staat verkeert. De gemeenten hebben de wettelijke taak hiervoor te zorgen. Op die manier kan het ook direct op de studiezaal ter inzage worden gegeven.

Vernietiging

De gemeenten mogen geen informatie vernietigen zonder vooraf toestemming te hebben gevraagd aan de inspecteur. Dit moet voorkomen dat informatie wordt vernietigd die daarvoor (nog) niet in aanmerking komt, maar ook dat informatie daadwerkelijk wordt vernietigd wanneer de regelgeving aangeeft dat het vernietigd moet worden. Selectie en vernietiging vinden plaats aan de hand van wettelijke selectie- en vernietigingslijsten. Doel is te voorkomen dat informatie van cultuurhistorisch, bedrijfseconomisch en/of juridisch belang (te vroeg) vernietigd wordt.

Wet- en regelgeving

Zoals hierboven al werd vermeld moeten overheidsorganen zich op het gebied van archief- en informatiebeheer houden aan wet- en regelgeving. Onderstaande links verwijzen naar de belangrijkste regelgeving en richtlijnen:

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Werkgebied

kaartje